Drawings in the Sand, 1991
Drawings in the Sand, 1991
The Lovers - He, Version 1993
The Lovers - He, Version 1993
The Lovers - He, Version 1993 (detail)
The Lovers - He, Version 1993 (detail)
Verde, Bianco e Rosso, 1996
Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
The Couple, 1994
The Couple, 1994
The Couple, 1994 (detail)
The Couple, 1994 (detail)
The Couple, 1994 (detail)
The Couple, 1994 (detail)
The Lovers - He, Version 2004
The Lovers - He, Version 2004
The Lovers - He, Version 2004 (detail)
The Lovers - He, Version 2004 (detail)
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
Attempt, 2019
Attempt, 2019
Attempt, 2019
Attempt, 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Drawings in the Sand, 1991
The Lovers - He, Version 1993
The Lovers - He, Version 1993 (detail)
Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
The Couple, 1994
The Couple, 1994 (detail)
The Couple, 1994 (detail)
He, 2004
He, 2004
He, 2004
The Lovers - He, Version 2004
The Lovers - He, Version 2004 (detail)
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
Attempt, 2019
Attempt, 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Drawings in the Sand, 1991
The Lovers - He, Version 1993
The Lovers - He, Version 1993 (detail)
Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
Italia - Verde, Bianco e Rosso, 1996
The Couple, 1994
The Couple, 1994 (detail)
The Couple, 1994 (detail)
The Lovers - He, Version 2004
The Lovers - He, Version 2004 (detail)
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She and He, Version 2008
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
The Lovers - She, Version 2019
Attempt, 2019
Attempt, 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
Kai, Version 2019
show thumbnails